Adatkezelési szabályzat

A MogiTech Kft. felkészült az 2018. május 25-től kötelező EU Általános Adatvédelmi Szabályzata (GDPR) rendelkezései által alkalmazandó jogszabályi követelményekre, és megtettük az erre vonatkozó adatvédelmi lépéseinket.

Cégünk a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kezeli. Ezen adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás. Kezelt adatok: az érintett cég nyilvános vagy megadott adatai, a kapcsolattartó telefonszáma és elektronikus levelezési címe. Az Cégünk az érintettel elsősorban telefonon vagy e-mailen tartja a kapcsolatot, így ezen adatok kezelése a szerződés teljesítése, a szerződéssel összefüggő kapcsolattartás érdekében szükséges. Az adatok megadása önkéntes.

 

Az adatkezelő adatai:

Név: MogiTech Kft.

Cím: 9023 Győr, Ifjúság krt. 78.

Telefon: +36 30 330 2044

E-Mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

A személyes adatok feldolgozása során a GDPR 5. cikkének elvei kiemelt fontosságúak számunkra:

1. Jogszerűség és korrektség

2. Hűség és bizalom elve

3. Átláthatóság

4. Rendeltetéshez kötődés

5. Az adatok minimalizálása és adattakarékosság

6. Adathelyesség

7. Integritás és titoktartás

8. Elszámoltathatóság

Az Önt megillető jogok áttekintése:

Hozzáférési jog Ön hozzáférést kérhet az adatkezelés céljaihoz, a személyes adatok kategóriáihoz, azon címzettek kategóriáihoz, amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a tárolás tervezett időtartamához, valamint adatai forrásához, amennyiben azokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték.

Helyesbítéshez való jog Ön kérheti a pontatlan adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog Ön kérheti személyes adatai törlését.

Adathordozhatósághoz való jog Tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat vagy kérheti ezen adatok másik adatkezelőnek történő továbbítását.

Panasztételi jog Szokásos tartózkodási helye felügyeleti szervéhez vagy a számunkra illetékes felügyeleti szervhez fordulhat ebből a célból.

Korlátozáshoz való jog Ön érvényesítheti az adatkezelés korlátozásához való jogot, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy ha az érintett a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog A tiltakozáshoz való általános jog irányadó minden olyan itt foglalt adatkezelési célra, amelyre a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgáltat jogalapot. A “Reklámcélokból történő adatkezelés” című pontban ismertetett adatkezeléstől eltérően csak akkor vagyunk kötelesek eleget tenni a tiltakozásnak, ha Ön saját helyzetből adódó, elsőbbséget élvező okokat nevez meg.

Ha cégünknél kezelt adatokkal bármilyen adatkezelési incidens történik, az 

Amennyiben szeretné, hogy jelenleg kezelt adatait törtöljük, vagy kezelését illetve tartalmát megváltoztassuk, kérem jelezze az adatkezelőnél.

Fel